Sastanak predstavnika projektnih partnera u sklopu projekta „Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost-umrežavanje u jadranskom regionu“ – BACAR finansiranog iz IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, održan je 17.10. u prostorijama Privredne komore Crne Gore. Sastanku su prisustvovali predstavnici Opštine Kotor kao vodećeg partnera, Privredne komore Crne Gore, Javne institucije RERA SD za razvoj Splitsko-dalmatinskog okruga, Ministarstva gospodarstva/privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije i Privredne komore Republike Srpske – Područne privredne komore Trebinje. 

Partneri na projektu BACAR čiji je opšti cilj jačanje institucionalne infrastrukture i usluga u sektoru malih i srednjih preduzeća sa ciljem jačanja konkurentnosti kroz izgradnju pristupa klastera u oblastima kreativne industrije, turizma i ruralnog razvoja, na današnjem sastanku su izvještavali o sprovedenim projektnim aktivnostima u prethodnom periodu implementacije, razmatrali plan aktivnosti do kraja implementacije projekta, njihove izazove i način prevazilaženja. Na dnevnom redu je bio i monitoring realizacije budžeta. Sastanku su u ime Opštine kotor prisustvovali koordinatorka opštinske Kancelarije za međunarodnu saradnju i menadžerka projekta Jelena Stjepčević i članovi projektnog tima Tijana Vukasović i Filip Mihailović.

U okviru implementacije projekta BACAR prepoznata su tri sektora: turizam, prerada lokalne hrane i kreativne industrije. Preduzetnici sa teritorije Boke su u prethodnom periodu uključivanjem u klastere i učešće na brojnim obukama i radionicama održanim u Kotoru i prekograničnom području dobili novu sliku o poslovanju, stekli nova znanja koja se tiču unapredjenja opšteg poslovanja, ali i vrlo konkretna znanja koja se tiču specifičnosti poslovanja u sektorima. Kroz studijske posjete Srbiji, Italiji i Hrvatskoj preduzetnicima je u prethodnom periodu omogućeno da se susretnu sa primerima najbolje prakse, koje prevazilaze regionalni znacaj, prikupe najneophodnije informacije i steknu znanja kako da ih primijene u svojoj poslovnoj praksi.

Povezivanjem u klastere na nivou Kotora, jača se kapacitet i pristup novim tržištima dok su učešćem na regionalnim sajmovima uspostavljeni novi poslovni kontakti i partnerstva.

Imajući u vidu značaj i potrebe preduzetnika uopšte, kao i u okviru prioritetnih sektora koncipirana je podrška daljem razvoju preduzetništva u Opštini Kotor kroz programsku podršku, kao i realizaciju različitih edukativnih aktivnosti preduzetnika.

U tom kontekstu, na današnjem sastanku bilo je riječi o predstojećoj dvodnevnoj obuci članova klastera na temu korišćenja fondova i predstavljanja raspoloživih programa podrške EU i drugih nacionalnih programa podrške koja će se krajem oktobra održati u Podgorici u organizaciji Privredne komore Crne Gore, završnom događaju projekta u Kotoru u organizaciji vodećeg partnera-Opštine Kotor kao i planiranoj posjeti i sajamskom predstavljanju članova klastera iz sve tri zemlje sa prilikom otvaranja Centra za podršku i razvoj klastera u Kašteli na samom kraju implementacije projekta. Predstavnici projektnih partnera su takodje razmatrali nastavak aktivnosti na podršci pomenuta tri klastera nakon realizacije projekta BACAR.