Home2019-04-08T14:22:30+00:00

BACAR

Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost-umrežavanje u jadranskom regionu

Dobrodošli na stranicu projekta BACAR

ŠTA JE PROJEKAT BACAR?

Opšti cilj projekta

je jačanje institucionalne infrastrukture i usluga u sektoru malih i srednjih preduzeća (MSP) sa ciljem unapređenja njegove konkurentnosti kroz razvoj klastera u sljedećim sektorima: KREATIVNE INDUSTRIJE, TURIZAM i RURALNI RAZVOJ.

Specifični ciljevi su

povećanje znanja preduzeća o klasterizaciji i motivacije za osnivanje tri nacionalna klastera  (kreativne industrije, turizam i proizvodnja hrane) i njihovo prekogranično umrežavanje, koristeći pri tome najbolje prakse Evropske unije. Prije samog osnivanja sprovešće se mapiranje i izraditi detaljan plan za svaki klaster i njihovo prekogranično umrežavanje.

Opšti cilj projekta je jačanje institucionalne infrastrukture i usluga u sektoru malih i srednjih preduzeća (MSP) sa ciljem unapređenja njegove konkurentnosti kroz razvoj klastera u sljedećim sektorima: kreativne industrije, turizam i ruralni razvoj.

NOVOSTI

Najnovije vijesti o aktivnostima koje se sprovode u okviru BACAR projekta

DOGAĐAJI

Dogadjaji koje se organizuju u okviru BACAR projecta

IMPLEMENTACIJA

Sprovođenje aktivnosti projekta doprinijeće sljedećim rezultatima:

  • Unapređenje saradnje između MSP, institucija za podršku i pružalaca usluga u odabranim sektorima kroz sprovođenje principa lanca vrijednosti i klasterizacije;

  • Uspostavljanje zajedničke osnove za saradnju i transfer znanja između MSP u odabranim sektorima međugraničnog područja;

  • Unapređenje tehničkih kapaciteta i znanja MSP iz odabranih poslovnih sektora, uključujući jačanje kapaciteta savjetodavnih, obrazovnih i istraživačkih institucija;

  • Stvaranje elektronske poslovne platforme / portala / veb sajta kao ključnog preduslova za efikasnu promociju klastera i njegovih članova, kao i proizvoda i usluga koje nude na lokalnim i međunarodnim tržištima;

  • Zajednička promocija regionalnih proizvoda i njihova integracija sa aktivnostima turističkog sektora u prekograničnom području.

CILJEVI PROJEKTA

Opšti cilj projekta je jačanje institucionalne infrastrukture i usluga u sektoru malih i srednjih preduzeća (MSP) sa ciljem unapređenja njegove konkurentnosti kroz razvoj klastera u sljedećim sektorima: KREATIVNE INDUSTRIJE, TURIZAM i RURALNI RAZVOJ.

Podizanje nivoa znanja i motivacije biznisa o klasterizaciji i osnivanju tri nacionalna klastera (kreativna industrija, turizam i domaća hrana) i njihovo prekogranično povezivanje klastera koristeći najbolje prakse EU. Prije osnivanja biće urađeno mapiranje i detaljni plan razvoja za svaki klastera i biće uspostavljena prekogranična mreža.

Jačanje poslovnih kapaciteta u saradnji sa institucijama za podršku i unapređenje inovacija i prenos novih tehnologija. Projekat će inicirati saradnju sektora MSP sa samoregulatornim organizacijama i institucijama za podršku na nacionalnom i regionalnom nivou, kako bi se povećala inovativnost i konkurentnost MSP.

Probijanje na nova tržišta i internacionalizacija klastera kroz zajedničku promociju. Biće napravljen elektronski portal klastera. Zajedničko učešće na sajmovima i konferencijama takođe će dovesti do internacionalizacije klastera. Klasteri i njihova prekogranična mreža će postati aktivni članovi Evropske mreže preduzetništva (Enterprise Europe Network – EEN). Klasterizacija MSP i njigovo umrežavanje na regionalnom nivou će doprinijeti razvoju njihove konkurentske prednosti na osnovu njihovih lokalnih potencijala i olakšati povezivanje sa međunarodnim tržištem.

Glavne ciljne grupe su MSP i preduzetnici, klasteri, institucije za podršku, regionalna i nacionalna administracija, obrazovne institucije.

KREATIVNE INDUSTRIJE

TURIZAM

RURALNI RAZVOJ

PARTNERI NA PROJETKU